Följ Swedfund

Staten ger utvecklingsfinansiären Swedfund nya mål

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2019 11:14 CET

Ägaren, staten, har beslutat om en ny ägaranvisning med uppdragsmål samt nya ekonomiska mål för det statligt ägda bolaget Swedfund. Dessa tydliggör bolagets roll som biståndsaktör och utvecklingsfinansiär och fastställdes under en extra bolagsstämma idag. Precis som biståndet i stort, ska Swedfund bidra till målet för Sveriges politik för global utveckling om en rättvis och hållbar global utveckling. Metoden är en annan: Att genom investeringar i utvecklingsländer bekämpa fattigdom genom att skapa hållbara företag och anständiga jobb.

För att uppfylla det biståndspolitiska målet ska Swedfund integrera fattiga människors perspektiv på utveckling, ett rättighetsperspektiv, ett konfliktperspektiv, ett jämställdhetsperspektiv och ett miljö- och klimatperspektiv. Swedfunds verksamhet ska bidra till långsiktigt hållbara resultat. Det kommer fortsätta att finnas en tydlig koppling mellan Swedfunds nya mål och FN:s hållbara utvecklingsmål.

Nya uppdragsmål

Bolagsstämman fastställde idag de nya uppdragsmålen som bland annat går ut på att öka nyttan av investeringar för kvinnor samt att öka kvinnors ekonomiska egenmakt. Det framgår också att Swedfund förväntas vara en framträdande aktör gällande klimatet. Redan idag investerar Swedfund enbart i förnybara energikällor och ska år 2045 ha en klimatneutral portfölj som binder lika mycket koldioxid som den släpper ut.

Jobben som skapas ska följa och uppfylla ILO:s kärnkonventioner. Som utvecklingsfinansiär ska man fungera som en viktig brygga till privata aktörer då dessa är nödvändiga för att vi ska kunna genomföra Agenda 2030. Swedfund ska fokusera på investeringar som inte bedöms kunna realiseras med enbart kommersiell finansiering. Konkurrens med kommersiella finansiella aktörer ska därför också undvikas.

Swedfund ska vara additionella och katalytiska, det vill säga vara en kompletterande och möjliggörande investerare i utvecklingsländer, med målet att mobilisera minst 30 % i privat kapital inom investeringarna som görs.


Nya ekonomiska mål

Swedfunds ekonomiska mål är att rörelseresultatet ska vara större än noll över en femårsperiod. Målet är lågt satt för att möjliggöra investeringar med hög affärsrisk på de utmanande marknader där Swedfund har verksamhet. Målet ställer krav på att verksamheten ska vara ekonomiskt bärkraftig och bedrivas på ett för skattebetalarna kostnadseffektivt sätt. Lönsamhetsmålet är långsiktigt och ska utvärderas över en längre period.

Se styrelseprotokoll med de nya målen och ägaranvisningarna

Om Swedfund

Swedfund är Sveriges utvecklingsfinansiär för hållbara investeringar i utvecklingsländer. För att nå målet: en värld utan fattigdom, krävs att fler arbetstillfällen skapas inom den privata sektorn och att tillgången till förnybar energi ökar. Investeringarna sker därför inom energi & klimat, hälsa samt för att nå små och medelstora företag.

Som statligt bolag förvaltas Swedfund av Näringsdepartementet. Verksamheten finansieras dels genom kapitaltillskott som Utrikesdepartementet ansvarar för samt genom återflöden från den egna portföljen.
Swedfund bildades 1979 och har sedan starten gjort fler än 240 investeringar i mer än 60 länder. 

www.swedfund.se
www.edfi.eu