Följ Swedfund

Privata investeringar avgörande för att nå de globala målen

Nyhet   •   Apr 11, 2017 08:45 CEST

Vår gemensamma förmåga att uppbåda finansiering är avgörande för om vi ska nå de globala målen. De traditionella finansieringskällorna räcker inte till: investeringsbeloppen behöver gå från storleksklassen miljarder till biljoner. Privat finansiering är därför avgörande. Det senaste året har Världssamfundet tydligt pekat på att privata investeringar är avgörande för hur snabbt de globala målen kan nås.

Inkluderande tillväxt på bred front

Att utrota extrem fattigdom står i centrum för de globala målen. För att det ska kunna ske behövs en inkluderande ekonomisk tillväxt. Vi vet att en stark utveckling av privat sektor snabbt kan lyfta ett land ur fattigdom. Det har hänt i Sydostasien och det händer i flera länder i Latinamerika och Afrika.

Den ekonomiska tillväxten tar fart när anständiga jobb skapas på bred front. Då inkluderas stora delar av arbetskraften och även de fattigaste får möjlighet till sysselsättning och en bättre levnadsstandard. I en global undersökning, ”Voices of the Poor”1, angav 70 procent av de tillfrågade att ett jobb var bästa vägen ur fattigdom.

Kvinnor och ungdomar i fokus

Att ge kvinnor tillgång till betalt arbete är ett sätt att accelerera utvecklingen. En kvinna som får jobb i den formella sektorn lyfter en hel familj ur fattigdom. Varje månad kommer en miljon unga ut på den tuffa arbetsmarknaden i Afrika.

Att ge dem ett jobb ger inte bara tillväxt och minskad fattigdom, det är ytterst en fråga om säkerhet. Arbetslöshet skapar utanförskap och instabilitet och är en grogrund för våld och konflikter.

Finansiering och energi är nyckeln

Idag skapas nio av tio jobb i utvecklingsländer i privat sektor, varav 80 procent i små och medelstora företag. För att dessa företag ska kunna växa och skapa ännu fler jobb, behöver flera hinder för företagande undanröjas, däribland bristen på finansiering och energiförsörjning. När företagen får tillgång till en långsiktig och hållbar finansiering kan de växa snabbare. Och en tillförlitlig energiförsörjning är i många fall en grundförutsättning för att kunna driva företag. Denna energiförsörjning behöver dessutom komma från förnybara källor som sol, vind och vatten om de globala målen ska nås.

Additionalitet på flera plan

Utvecklingsfinansiärer investerar där få andra gör det och bereder vägen för andra finansiärer. Vi utvecklar hållbara företag som genom sin verksamhet och sina investeringar bidrar till de globala målen.

Utvecklingsfinansiärer är experter på att bedöma och reducera risk i komplexa investeringar. Det gör att våra projekt inte bara genererar vinst på egen hand, utan även attraherar kapital från andra privata investerare. Denna katalytiska förmåga innebär att utvecklingsfinansiärer fungerar som acceleratorer för ökad finansiering.

Utvecklingsfinansiärerna kan alltså accelerera utvecklingen mot de globala målen på flera olika sätt:

  • Genom att vara verksamma i de länder som har minst tillgång till kapital.
  • Genom att investera i de sektorer och de projekt och de marknadssegment som har svårare att få tillgång till annat privat kapital.
  • Genom att vara fortsatt aktiva i tider av instabilitet och recession, när annat kapital drar sig tillbaka.
  • Genom att vara en finansiär som är både långsiktig och uthållig.
  • Genom att tillföra kunskap och utveckla bolag i alla dimensioner av hållbarhet.

Detta kallas ofta för utvecklingsfinansiärernas additionalitet: Förmågan att tillföra resurser som annars inte hade funnits och som är avgörande för utvecklingen.

Additionalitet är också det ord som används för att förklara det värdeskapande arbete som sker i företagen. Inte bara finansiellt utan i alla dimensioner av hållbarhet. Dels i utvärderingen av bolagen men också under investeringstiden. Genom att ställa krav på företagen vi investerar i och genom att välja projekt som till exempel gynnar jämställdhet, klimat, teknik- och energiutveckling, kan vi påverka utvecklingen mot de globala målen och bidra till att den går snabbare. Och naturligtvis hänger det ihop: Resurseffektiva bolag har lägre kostnader, jämställda bolag är mer lönsamma och anständiga arbetsvillkor gör att det går bättre.

1 Gjord av Världsbanken under 1990-talet och sammanfattad i en rapport som utkom 2002.

Läs gärna mer om vårt uppdrag, vårt arbete och våra resultat i vår Integrerade Redovisning 2016.