Följ Swedfund

Därför investerar vi i finansiella institutioner och fonder

Nyhet   •   Maj 23, 2017 11:13 CEST

En fungerande finanssektor är grundläggande för ett lands ekonomiska utveckling. Genom att investera i banker och fonder bidrar Swedfund till finansiell inkludering, jobbskapande och hållbart företagande.

En väl fungerande finanssektor är grunden för ekonomisk tillväxt. Med väl fungerande menar vi att den är finansiellt inkluderande och innefattar såväl små och medelstora företag som låginkomsttagare, kvinnor, arbetslösa och människor som lever i extrem fattigdom.

Begränsad lånetillgång

Tillgången till lån och banktjänster i utvecklingsländer är starkt begränsad. Endast 34 procent av befolkningen söder om Sahara har ett bankkonto, enligt Världsbanken.

Swedfund investerar i banker och fonder i världens fattigaste länder. Därigenom kan små och medelstora företag få nödvändig finansiering för hållbar och lönsam tillväxt och på så sätt bidra till fattigdomsminskning genom att erbjuda jobb, stärka skattebasen och medverka i kunskapsuppbyggnad.

Här är ett par exempel på bankinvesteringar från 2016:

  • Motsvarande 85 miljoner SEK investerades i XacBank, Mongoliet. Banken har ett tydligt fokus på klimatförändringar och driver bland annat projektet Clean Air, där företag erbjuds finansiering för att ställa om till mer energieffektiv drift.
  • I september 2016 undertecknade vi, tillsammans med den holländska utvecklingsfinansiären FMO, ett låneavtal med NMB Bank i Zimbabwe. Lånet är på 42 miljoner SEK. Finansieringen kommer att stödja tillväxten bland Zimbabwes små och medelstora företag. Banken satsar särskilt på utsatta grupper och kvinnligt företagande, vilket passar våra investeringsfundament väl.

Swedfund stöttar även innovativa FinTech-satsningar (finansteknologi) genom att investera i fonden Apis som i sin tur investerar i företag som driver den tekniska utvecklingen inom finanssektorn.

Med fonder når vi ännu fler

Som komplement till investeringar i finansiella institutioner – främst banker – investerar Swedfund i fonder.

Fondinvesteringar gör det möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt nå fler och mindre företag i länder där Swedfund saknar lokal närvaro. Många fonder har utvecklingsfinansiärer som investerare då de institutionella investerarna inte till fullo är beredda att ta den föreliggande risken. Utvecklingsfinansiärernas kapital är många gånger en förutsättning för fondens existens.

Fonder utgör ca. 27 procent av vår portfölj. Vi ställer lika tuffa krav på en fondinvestering som på övriga investeringar avseende samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft.

Fokus på kvinnor

Jämställdhetsperspektivet är numera centralt i våra investeringsbeslut. Kvinnors ojämställda situation på alla nivåer i näringslivet är ett stort hinder för hållbar utveckling. Exkludering av kvinnor gäller även tillgång till finansiering. Kvinnoägda småföretag får i genomsnitt endast omkring 10 procent av lånen från finansiella institutioner till små och medelstora företag. Mer än 70 procent av kvinnoägda SME:s rapporterar svårigheter att få tillgång till finansiering. Genom investeringar i finansiella institutioner och fonder som fokuserar på finansiell inkludering för kvinnor bidrar vi till att accelerera Agenda 2030:

  • Vi har under 2016 beslutat att investera motsvarande 183 miljoner SEK i Women Entrepreneurs Debt Fund (WEDF). Fonden finansierar kvinnligt företagande och entreprenörskap i utvecklingsländer. Andra investerare är bland andra Världsbanken via IFC, Andra AP-fonden och holländska utvecklingsfinansiären FMO.
  • Vi har under 2016 betalat ut det andra (ca. 43 MSEK) av två lån till Kambodjas största bank Acleda. Därmed kan de utöka sin långivning på landsbygden och bidra till ökad sysselsättning. Majoriteten av bankens kunder är kvinnor.