Följ Swedfund

​Årsredovisning 2019: Stark tillväxt av jobb i kampen mot fattigdom

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2020 08:55 CEST

Swedfunds Integrerade Redovisning

Swedfunds portfölj bidrar till att skapa nästan 200 000 jobb. Det visar Swedfunds Integrerade redovisning (IR) för 2019 som presenteras idag. I IR redovisas resultatutvecklingen av de investeringar Swedfund gjort. De omfattar alla de tre delar där vi följer upp utvecklingen i våra investeringar, de så kallade fundamenten: Samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft.

- Vi är stolta över de resultat som presenteras i vår integrerade redovisning och det finns all anledning att berätta mer om det. Men jag måste först och främst säga att vårt, liksom övriga samhällets, huvudfokus just nu är att hantera Corona-krisen. Swedfund jobbar mycket aktivt med att titta på hur vi kan bistå våra portföljbolag i utvecklingsländerna, säger Maria Håkansson, VD på Swedfund.

Denna pandemi riskerar att slå extra hårt mot världens fattigaste länder där vi är verksamma. Länderna har lägre motståndskraft generellt och begränsade resurser för att hantera följdverkningarna av krisen. I samband med finanskrisen 2008, såg vi vilka enorma behov som fanns i länderna och hur utvecklingsfinansiärer kan stödja genom att våga fortsätta investera, vara uthålliga och bidra till att begränsa konsekvenserna för den privata sektorn och individer.

- Därför är vår roll så viktig. Vi tittar på hur vi kan hjälpa våra bolag utifrån de konsekvenser denna pandemi kan skapa. Vi arbetar till exempel nära de sjukvårdsinrättningar som vi har i vår portfölj, och vi tittar på vilka ekonomiska konsekvenser pandemin kan få för de andra bolagen, säger Maria Håkansson. Vår bedömning är att i likhet med krisen 2008, kommer behovet av insatser från aktörer som Swedfund att vara centralt för att dämpa de följdverkningar som krisen får för små- och medelstora företag, jobben och minskad tillgång till riskvilligt kapital, säger Maria Håkansson.

Resultatet av vår IR visar bland annat att våra portföljbolag bidrar till att skapa nästan 200 000 jobb Det är ett konkret bevis på att våra investeringar ger resultat och möjligheter för fler människor att ta klivet ur fattigdom. Dessutom ökade andelen kvinnor på ledande befattningar med fem procentenheter och den redovisade skatten ökade med 13 procent under 2018 jämfört med föregående år.

Portföljbolagens resultat i sammanfattning

Swedfund investerar i lån, aktier och fonder för att utveckla hållbara företag och institutioner i några av världens fattigaste länder. En utvecklad privatsektor med anständiga jobb leder till stabila samhällen och minskad fattigdom. Vi mäter detta genom att sammanställa portföljbolagens resultat, både i form av redovisningar från bolagen, men också genom att ställa frågor till dem och följa upp svaren. Eftersom portföljbolagen redovisar till oss med ett års fördröjning gäller resultaten 2018. Nedan följer resultaten inom ett antal indikatorer.

Samhällsutveckling


Jobbskapande
Målet är att Swedfund ska bidra till skapandet av jobb med god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.
Resultat: Swedfunds portföljbolag och fonders underliggande innehav, bidrog 2018 till cirka 198 000 jobb, vilket är en ökning med cirka 31 000 jobb, eller 19 procent, jämfört med 2017. Totalt 44 investeringar av de 69 som rapporterat visar på en ökning av antalet anställda medan 16 investeringar har redovisat en minskning.

Skatt
Målet är att investeringarna ska vara socialt hållbara och skatt per investering ska följas över tid.
Resultat: Den redovisade skatten ökade med 13 procent under 2018 jämfört med föregående år. (Från 4,9 Mdr SEK till 5,5 Mdr SEK). Detta trots att antalet investeringar som redovisat den bolagsskatt de betalat sjunkit något, jämfört med föregående år. Tillväxten kommer främst från Afrika söder om Sahara där vi ser en ökning av redovisad skatt i flera fonders underliggande innehav.

Kvinnors egenmakt
Målet är att andel män och kvinnor i ledande befattning i investeringarna ska ha en positiv utveckling/närma sig varandra under en femårsperiod med basår motsvarande investeringsåret
Resultat: Andel kvinnor i ledande befattning i Swedfunds investeringar uppgick till 30 procent för 2018, vilket är en ökning med fem procentenheter från 2017 och bygger vidare på en positiv trend över flera år.

Klimatavtryck
Målet är att investeringarna ska vara miljö- och klimatmässigt hållbara, vilket innebär ett ansvarfullt agerande och att risk för negativ påverkan minimeras.
Resultat: Utsläppen under 2018 från Swedfunds portföljbolag uppgick till ungefär 33 000 ton (2017: 24 000 ton). Utsläppen av CO2e har under 2018 ökat relativt kraftigt vilket förklaras av att ett gaskraftverknu är i full drift, med stor påverkan på totala utsläppen i Swedfunds portfölj. Investeringen genomfördes innan Swedfund fattade ett strategiskt beslut att endast investera i förnybar energi år 2015 och därför beräknas CO2e-exponeringen från Swedfunds investeringsportfölj minska över tid.


Hållbarhet

Anständiga jobb
Efterlevnad av ILO:s kärnkonventioner ska vara uppfyllda i varje investering senast inom tre års tid från tidpunkten för finansieringen.
Resultat:Av de portföljbolag som under 2018 återfanns i kategorin med investeringar som innehafts längre än tre år har uppfyller 73 procent av innehaven kraven för efterlevnad av ILO kärnkonventioner. Andelen bolag inom denna kategori som uppfyller ILO kärnkonventioner ligger på en relativt konstant nivå över hela perioden 2016 – 2018.

Ledningssystem för miljö och sociala frågor:

Implementering av ledningssystem för hållbarhetsfrågor ska vara uppfyllda i varje investering senast inom tre år från tidpunkten för finansieringen.

Resultat: För de portföljbolag som under 2018 återfanns i kategorin med investeringar som innehafts längre än tre år har 82 procent rapporterat och bedömts uppfylla kraven. Detta är en förbättring jämfört med både 2016 och 2017 då 53 procent respektive 68 procent bedömdes uppfylla kraven

Ledningssystem för anti-korruptionsfrågor:
Implementering av ledningssystem för anti-korruptionsfrågor ska vara uppfyllda i portföljbolagen senast inom tre år från tidpunkten för finansieringen av investeringen.

Resultat: De portföljbolag som under 2018 innehafts längre än tre år har 72 procent inkommit med svar och bedömts uppfylla Swedfunds krav. Ett portföljbolag inom kategorin uppfyller inte kraven under 2018. Även för portföljbolagen i denna fas har Swedfunds kontinuerliga arbete med anti-korruption givit resultat och andelen som uppfyllde målet ökade från 32 procent 2016 till 72 procent 2018.


Finansiell bärkraft


Lönsamhet
Uppdragsmålet beskriver att lönsamheten ska öka under en femårsperiod med basår motsvarande investeringsåret.

Resultaten visar att lönsamheten för Swedfunds direktinvesteringar i genomsnitt har legat mellan 4–11 procent under perioden 2016-2018. För investeringar i fonder följer Swedfund upp underliggande innehavs finansiella bärkraft genom analys av respektive fonds internränta (IRR brutto). Under den senaste treårsperioden uppgår genomsnittlig IRR brutto till mellan 7-10 procent.

Lönsamhet i form av avkastning på eget kapital:

Det strategiska målet är att avkastningen på det genomsnittliga egna kapitalet ska överstiga den genomsnittliga statsskuldräntan med ett års löptid.

Resultat: Swedfunds portföljbolag har haft en positiv avkastning, 15–19 procent, under jämförelseperioden. Även om målet ska mätas över en sjuårsperiod så visar analysen efter 2018, att den genomsnittliga avkastningen i Swedfunds portfölj av direktinvesteringar ligger på en stabilt positiv nivå.

Swedfunds resultat

Swedfunds ekonomiska mål syftar till att investeringsverksamheten ska bedrivas på ett ekonomiskt bärkraftigt sätt och att den interna effektiviteten ska vara hög. Detta uttrycks i att rörelseresultat (EBIT) ska vara positivt och K/I-talet ska uppgå till maximalt 0,9. Rörelseresultatet (EBIT) för räkenskapsåret 2019 uppgick till 41,4 MSEK. K/I-talet för 2019 uppgick, exklusive valutakursdifferenser, till 0,84. 

Om Swedfund

Swedfund är Sveriges utvecklingsfinansiär för hållbara investeringar i utvecklingsländer. För att nå målet: en värld utan fattigdom, krävs att fler arbetstillfällen skapas inom den privata sektorn och att tillgången till förnybar energi ökar. Investeringarna sker därför inom energi & klimat, hälsa samt för att nå små och medelstora företag.

Som statligt bolag förvaltas Swedfund av Näringsdepartementet. Verksamheten finansieras dels genom kapitaltillskott som Utrikesdepartementet ansvarar för samt genom återflöden från den egna portföljen.
Swedfund bildades 1979 och har sedan starten gjort fler än 240 investeringar i mer än 60 länder. 

www.swedfund.se
www.edfi.eu