Swedfund-studie lägger grunden för ett hållbart kollektivtrafiksystem – i Elfenbenskusten

Nyheter   •   Dec 11, 2019 19:36 CET

Det ivorianska transportministeriet och Abidjans transportbolag SOTRA har avtalat om att upphandla en hållbar transportlösning från Scania. Bussaffären är en del i ett större projekt i samverkan mellan flera svenska aktörer där Swedfund ingår och har finansierat den förstudie som ligger till grund för att skapa ett hållbart system för kollektivtrafik i staden


Swedfund har ett särskilt uppdrag, projektacceleratorn, som syftar till att bidra till att flera hållbara projekt utvecklas och implementeras i utvecklingsländer. Det är viktigt för att vi ska kunna bekämpa klimatförändringar och genomföra Agenda 2030. Genom projektacceleratorn finansieras konsultinsatser som stärker projektutvecklings- och beställarkapaciteten hos de lokala projektägarna, vilket man i detta fall gjort i Abidjan.

År 2016 finansierade Swedfund en förstudie för införandet av ett modernt och integrerat kollektivtrafiksystem i Abidjan. Swedfunds partner var det ivorianska Transportministeriet, men även flera andra svenska intressenter bidrog till projektet. Utvecklingsplanen tog cirka sex månader att ta fram och ett team med olika specialistkompetenser medverkade. Förstudien identifierade både åtgärder som genomfördes omedelbart, men också mer långsiktiga och omfattande åtgärder.

Med utgångspunkt i förstudien har nu en omfattande utveckling av kollektivtrafiksystemet i Abidjan initierats och det görs en satsning på att utveckla och expandera kollektivtrafiksystemet i staden. Satsningen är bra för klimatet och skapar goda utvecklingseffekter.

Affären är resultatet av ett långsiktigt samarbete inom Team Sweden där svenska aktörer som UD, Business Sweden, Swedfund, EKN och SEK har stöttat projektet med kapacitetsuppbyggnad och finansiering.

​Det ivorianska transportministeriet och Abidjans transportbolag SOTRA har avtalat om att upphandla en hållbar transportlösning från Scania. Bussaffären är en del i ett större projekt i samverkan mellan flera svenska aktörer där Swedfund ingår och har finansierat den förstudie som ligger till grund för att skapa ett hållbart system för kollektivtrafik i staden

Läs vidare »

Staten ger utvecklingsfinansiären Swedfund nya mål

Pressmeddelanden   •   Dec 09, 2019 11:14 CET

Ägaren, staten, har beslutat om en ny ägaranvisning med uppdragsmål samt nya ekonomiska mål för det statligt ägda bolaget Swedfund. Dessa tydliggör bolagets roll som biståndsaktör och utvecklingsfinansiär och fastställdes under en extra bolagsstämma idag. Precis som biståndet i stort, ska Swedfund bidra till målet för Sveriges politik för global utveckling om en rättvis och hållbar global utveckling. Metoden är en annan: Att genom investeringar i utvecklingsländer bekämpa fattigdom genom att skapa hållbara företag och anständiga jobb.

För att uppfylla det biståndspolitiska målet ska Swedfund integrera fattiga människors perspektiv på utveckling, ett rättighetsperspektiv, ett konfliktperspektiv, ett jämställdhetsperspektiv och ett miljö- och klimatperspektiv. Swedfunds verksamhet ska bidra till långsiktigt hållbara resultat. Det kommer fortsätta att finnas en tydlig koppling mellan Swedfunds nya mål och FN:s hållbara utvecklingsmål.

Nya uppdragsmål

Bolagsstämman fastställde idag de nya uppdragsmålen som bland annat går ut på att öka nyttan av investeringar för kvinnor samt att öka kvinnors ekonomiska egenmakt. Det framgår också att Swedfund förväntas vara en framträdande aktör gällande klimatet. Redan idag investerar Swedfund enbart i förnybara energikällor och ska år 2045 ha en klimatneutral portfölj som binder lika mycket koldioxid som den släpper ut.

Jobben som skapas ska följa och uppfylla ILO:s kärnkonventioner. Som utvecklingsfinansiär ska man fungera som en viktig brygga till privata aktörer då dessa är nödvändiga för att vi ska kunna genomföra Agenda 2030. Swedfund ska fokusera på investeringar som inte bedöms kunna realiseras med enbart kommersiell finansiering. Konkurrens med kommersiella finansiella aktörer ska därför också undvikas.

Swedfund ska vara additionella och katalytiska, det vill säga vara en kompletterande och möjliggörande investerare i utvecklingsländer, med målet att mobilisera minst 30 % i privat kapital inom investeringarna som görs.


Nya ekonomiska mål

Swedfunds ekonomiska mål är att rörelseresultatet ska vara större än noll över en femårsperiod. Målet är lågt satt för att möjliggöra investeringar med hög affärsrisk på de utmanande marknader där Swedfund har verksamhet. Målet ställer krav på att verksamheten ska vara ekonomiskt bärkraftig och bedrivas på ett för skattebetalarna kostnadseffektivt sätt. Lönsamhetsmålet är långsiktigt och ska utvärderas över en längre period.

Se styrelseprotokoll med de nya målen och ägaranvisningarna

Om Swedfund

Swedfund är Sveriges utvecklingsfinansiär för hållbara investeringar i utvecklingsländer. För att nå målet: en värld utan fattigdom, krävs att fler arbetstillfällen skapas inom den privata sektorn och att tillgången till förnybar energi ökar. Investeringarna sker därför inom energi & klimat, hälsa samt för att nå små och medelstora företag.

Som statligt bolag förvaltas Swedfund av Näringsdepartementet. Verksamheten finansieras dels genom kapitaltillskott som Utrikesdepartementet ansvarar för samt genom återflöden från den egna portföljen.
Swedfund bildades 1979 och har sedan starten gjort fler än 240 investeringar i mer än 60 länder. 

www.swedfund.se
www.edfi.eu

Ägaren, staten, har beslutat om en ny ägaranvisning med uppdragsmål samt nya ekonomiska mål för det statligt ägda bolaget Swedfund. Dessa tydliggör bolagets roll som biståndsaktör och utvecklingsfinansiär och fastställdes under en extra bolagsstämma idag.

Läs vidare »

40 år av fattigdomsbekämpning genom jobbskapande

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2019 10:34 CET

I år fyller Sveriges utvecklingsfinansiär 40 år. Under fyra decennier har svenska staten genom Swedfund varit med och bidragit till hållbara investeringar som skapar jobb i utvecklingsländer. Vid ett seminarium i Stockholm i början på november samlades politiker, partners, representanter från civilsamhället och andra utvecklingsfinansiärer från motsvarande statliga investerare i Europa, för att diskutera utmaningar och möjligheter för fattigdomsbekämpning.

Invigningstalade gjorde biståndsminister Peter Eriksson som framhöll Swedfunds viktiga roll som utvecklingsfinansiär. Biståndsministern diskuterade tillsammans med Swedfunds VD Maria Håkansson också utvecklingsfinansiärernas viktiga roll för genomförandet av Agenda 2030.

- Som utvecklingsfinansiär går vi in i länder där andra investerare har svårt då risken är för hög. Vi har mer än 60 % av vår portfölj i Afrika söder om Sahara där vi åstadkommer resultat inom samhällsutveckling och hållbarhet samt finansiell bärkraft, berättar Maria Håkansson VD på Swedfund.

Precis som biståndet i stort så delar man samma mål – att bekämpa fattigdomen i världen – men som statlig utvecklingsfinansiär är medlen och verktygen annorlunda: Att genom hållbara investeringar skapa anständiga jobb i den privata sektorn. Främst inom klimat och hälsa samt för att nå små och medelstora företag genom finansiella institutioner och fonder.

Swedfund har i decennier arbetat med utvecklingsfinansiering och har som statligt bolag en aktiv roll i Sveriges arbete med att nå målen i Agenda 2030. Det gör man genom att mobilisera kapital och kunskap som bidrar till en hållbar utveckling av den privata sektorn i utvecklingsländer.

Under förra året bidrog Swedfund till att skapa 167 000 antal jobb i utvecklingsländer, främst i Afrika söder om Sahara. Sedan 2014 görs enbart investeringar i förnybar energi och Swedfunds förnybara energiportfölj har femdubblats sedan 2015.
Läs mer i vår integrerade årsredovisning

Om Swedfund

Swedfund är Sveriges utvecklingsfinansiär för hållbara investeringar i utvecklingsländer. För att nå målet: en värld utan fattigdom, krävs att fler arbetstillfällen skapas inom den privata sektorn och att tillgången till förnybar energi ökar. Investeringarna sker därför inom energi & klimat, hälsa samt för att nå små och medelstora företag.

Som statligt bolag förvaltas Swedfund av Näringsdepartementet. Verksamheten finansieras dels genom kapitaltillskott som Utrikesdepartementet ansvarar för samt genom återflöden från den egna portföljen.
Swedfund bildades 1979 och har sedan starten gjort fler än 240 investeringar i mer än 60 länder. 

www.swedfund.se
www.edfi.eu

I​ år fyller Sveriges utvecklingsfinansiär 40 år. Under fyra decennier har svenska staten genom Swedfund varit med och bidragit till hållbara investeringar som skapar jobb i utvecklingsländer.

Läs vidare »

Swedfund stärker stödet till afrikanska företag genom investering i African Development Partners III

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2019 09:33 CET

Sveriges utvecklingsfinansiär Swedfund har investerat 15 miljoner dollar i fonden African Development Partners III. Med denna investering ser Swedfund en möjlighet att fortsätta bidra till hållbar utveckling och tillväxt av fler företag i Afrika. Med ett av Afrikas mest erfarna investeringsteam har fondförvaltaren Development Partners International sedan år 2008 framgångsrikt investerat i många afrikanska företag samt skapat betydande samhällsutveckling genom bland annat nya arbetstillfällen och skatteintäkter. Fonden utövar ett aktivt ägarskap med tydligt fokus på ESG-frågor som affärsetik och anti-korruption.

- Det är viktigt för oss att fortsätta stötta ett av Afrikas mest erfarna investeringsteam för att på så sätt bidra till att utveckla den privata sektorn i Afrika genom ökat antal arbetstillfällen i växande företag. Fondens inriktning speglar Swedfunds tre grundpelare samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft och passar därför väl in i vår övergripande strategi och vision säger Maria Håkansson, VD på Swedfund.

Fondförvaltaren Development Partners International har hittills, genom fonderna ADP I och ADP II, investerat i över 20 företag med verksamheter i 29 länder i Afrika. Fondförvaltaren har ett välbeprövat och strukturerat arbetssätt vad gäller hållbarhet och dess portföljbolag. Företagen uppvisar hög tillväxt och återfinns i sektorer såsom försäkring och bank, mat och detaljhandel, utbildning och telekom. Fondförvaltaren har nu haft sin första stängning för sin tredje fond ADP III, i vilken Swedfund investerar 15 miljoner dollar tillsammans med andra utvecklingsfinansiärer såsom engelska CDC och norska Norfund.

Om Swedfund

Swedfund är Sveriges utvecklingsfinansiär för hållbara investeringar i utvecklingsländer. För att nå målet: en värld utan fattigdom, krävs att fler arbetstillfällen skapas inom den privata sektorn och att tillgången till förnybar energi ökar. Investeringarna sker därför inom energi & klimat, hälsa samt för att nå små och medelstora företag.

Som statligt bolag förvaltas Swedfund av Näringsdepartementet. Verksamheten finansieras dels genom kapitaltillskott som Utrikesdepartementet ansvarar för samt genom återflöden från den egna portföljen.
Swedfund bildades 1979 och har sedan starten gjort fler än 240 investeringar i mer än 60 länder. 

www.swedfund.se
www.edfi.eu

Sveriges utvecklingsfinansiär Swedfund har investerat 15 miljoner dollar i fonden African Development Partners III. Med denna investering ser Swedfund en möjlighet att fortsätta bidra till hållbar utveckling och tillväxt av fler företag i Afrika. Fonden utövar ett aktivt ägarskap med tydligt fokus på ESG-frågor som affärsetik och anti-korruption.

Läs vidare »

Swedfund investerar i sjukvård i östra och södra Afrika tillsammans med IFC och andra utvecklingsfinansiärer

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2019 16:12 CET

Swedfund har investerat 15 miljoner dollar i HHI, med målet att öka tillgången på hälsovårdstjänster av hög kvalitet för att öka täckningen av sjukvård och förbättra liv i hela regionen.

- Som en utvecklingsfinansiär har vi ett starkt fokus på att fylla det kritiska glappet i vårdsektorn genom att ge tillgång till hälsokompetens i östra- och södra Afrika. Därför är denna investering mycket viktig för oss, säger Maria Håkansson VD på Swedfund.

HHI förväntas växa inom hälsosektorn i östra och södra Afrika, från att i dagsläget ha ett sjukhus och 35 kliniker - till fem sjukhus och 52 kliniker, som ska ge upp till 1,8 miljoner patienter vård årligen under de kommande fem åren. Detta kommer möjliggöras genom att dels bygga nya anläggningar och dels förvärva befintliga bolag inom sjukvården.

Swedfunds erfarenhet av att investera inom hälsa och sjukvård går tillbaka mer än 20 år i tiden med en strategi att växa portföljen under de kommande åren för att stödja kvalitet, tillgång och överkomlig prissättning i de minst utvecklade samt lägre medelinkomstländerna i Afrika och Asien.

Läs IFC:s pressmeddelande 

Om Swedfund

Swedfund är Sveriges utvecklingsfinansiär för hållbara investeringar i utvecklingsländer. För att nå målet: en värld utan fattigdom, krävs att fler arbetstillfällen skapas inom den privata sektorn och att tillgången till förnybar energi ökar. Investeringarna sker därför inom energi & klimat, hälsa samt för att nå små och medelstora företag.

Som statligt bolag förvaltas Swedfund av Näringsdepartementet. Verksamheten finansieras dels genom kapitaltillskott som Utrikesdepartementet ansvarar för samt genom återflöden från den egna portföljen.
Swedfund bildades 1979 och har sedan starten gjort fler än 240 investeringar i mer än 60 länder. 

www.swedfund.se
www.edfi.eu

Swedfund har tillsammans med utvecklingsfinansiärerna IFC, Proparco, Finnfund och IFU, investerat i holdingbolaget Hospital Holdings Investment (HHI), något som lanserades vid Investment for Africa Forum, i Kairo den 23 november 2019. HHI är en investeringsplattform inrättad av IFHA-II Coöperatief U.A, en private equity-fond med inriktning på sjukvård i Afrika söder om Sahara.

Läs vidare »

Swedfund delårsrapport per den 30 september 2019

Nyheter   •   Okt 31, 2019 12:28 CET

Swedfund i internationellt samarbete för ökad klimatfinansiering

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2019 13:59 CEST


Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling den historiska resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Idag, på Bloomberg’s Global Business Forum i New York, tillkännagavs ett nytt samarbete med höga ambitioner inom klimatinvestringar när det gäller tillväxtmarknader i utvecklingsländer.

Det är CFLI (The Climate Finance Leadership Initiative) samt branschorganisationen EDFI (European Development Finance Institutions), som gemensamt tar initiativ för att främja samarbete mellan statliga och privata aktörer i syfte att minska klimatfinansieringsgapet på tillväxtmarknader i utvecklingsländer. EDFI och CFLI kommer att engagera sina medlemmar att initiera projekt, hantera risker och bredda möjligheterna till finansiering och investeringar i den privata sektorn på tillväxtmarknader i utvecklingsländer.

- Vi vet idag att den privata sektorn är avgörande för att vi ska kunna nå målen i Agenda 2030. Det här samarbetet bygger på privatsektorns engagemang och är en viktig byggsten, som kommer att underlätta investeringar i klimatsmarta lösningar. Samarbetet ger oss möjlighet att utveckla de partnerskap som är nödvändiga mellan olika aktörer och funktioner för att kunna leverera på Agenda 2030. Vi har bara 10 år kvar, initiativet stödjer oss i arbetet med att mobilisera privat kapital och agera katalytiskt för klimatet, säger Swedfunds vd Maria Håkansson, som sedan i år sitter i EDFI:s styrelse.

CFLI medlemmar inkluderar sju av de största institutionerna i världen från hela investeringskedjan, inklusive projektutvecklare, banker, försäkringsbolag och kapitalförvaltare. Branschorganisationen EDFI representerar 15 bilaterala utvecklingsfinansiärer från hela Europa, som gemensamt förvaltar en portfölj med mer än 50 miljarder USD av påverkansinriktade investeringar på tillväxtmarknader i utvecklingsländer.

Samarbetet mellan CFLI och EDFI är ett svar på de förslag till lösningar som beskrivs i en ny rapport från CFLI som handlar om finansieringen av den koldioxidsnåla framtiden. Rapporten ger ett privatsektorsperspektiv på de åtgärder som behövs för att påskynda klimatfinansiering.


Om CFLI

CFLI (Climate Finance Leadership Initiative) samlar ledande företag för att mobilisera och skala upp privatkapital för klimatlösningar. Michael R. Bloomberg bildade CFLI på begäran av FN:s generalsekreterare António Guterres. Medlemmar i CFLI inkluderar Allianz Global Investors, AXA, Bloomberg, Enel, Goldman Sachs, japanska regeringens pensions- och investeringsfond (GPIF), HSBC, och Macquarie. Mer information https://www.bloomberg.com/cfli/

Om EDFI

EDFI representerar 15 bilaterala utvecklings- och finansieringsinstitut som investerar i den privata sektorn på tillväxtmarknader, i syfte att skapa jobb, stimulera tillväxt, bekämpa fattigdom och klimatförändringar. Sedan EDFI inrättades i 1992 har medlemmarna investerat i cirka 15 000 projekt, och de förvaltar nu en kombinerad investeringsportfölj på 50 miljarder US-dollar bestående av bland annat finansiella tjänster och ren energi i mer än 100 länder. En betydande del av portföljen är klimatfinansiering. Mer information finns på www.edfi.eu.

Om Swedfund

Swedfund är Sveriges utvecklingsfinansiär för hållbara investeringar i utvecklingsländer. För att nå målet: en värld utan fattigdom, krävs att fler arbetstillfällen skapas inom den privata sektorn och att tillgången till förnybar energi ökar. Investeringarna sker därför inom energi & klimat, hälsa samt för att nå små och medelstora företag.

Som statligt bolag förvaltas Swedfund av Näringsdepartementet. Verksamheten finansieras dels genom kapitaltillskott som Utrikesdepartementet ansvarar för samt genom återflöden från den egna portföljen.
Swedfund bildades 1979 och har sedan starten gjort fler än 240 investeringar i mer än 60 länder. 

www.swedfund.se
www.edfi.eu

Agenda 2030 innebär att 193 medlemsländer i FN förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Idag, på Bloomberg’s Global Business Forum i New York, tillkännagavs ett nytt samarbete med höga ambitioner inom klimatinvestringar när det gäller tillväxtmarknader i utvecklingsländer.

Läs vidare »

Swedfund investerar i hälsovård genom Quadria Capital Fund

Pressmeddelanden   •   Aug 16, 2019 13:22 CEST

Idag byggs 7 av 10 nya sjukhusbäddar i Asien av den privata sektorn. Med en investering på 15 miljoner USD i Quadria Capital Fund II når Sveriges utvecklingsfinansiär, Swedfund, hälsovårdssektorn i Syd- och Sydostasien, genom investeringar på områden som sjukvårdstjänster, läkemedels- och laboratorieföretag i länder som Indien, Indonesien och Filippinerna.

- Det är roligt att kunna stötta en erfaren investeringsförvaltare inom hälsovård i Asien, en region som står för över 60 procent av världens sjukdomsbörda. På det sättet vi kan bidra med tillväxtkapital som gör det möjligt för vårdföretag att minska den bristande tillgången till hälsovård. De här företagen spelar en viktig roll eftersom de skapar arbetstillfällen, förbättrar vårdresultaten och ökar den allmänna tillgången till vård, något som är helt centralt i kampen mot fattigdom, säger Maria Håkansson, CEO på Swedfund.

Både Sydost- och Sydasien är regioner som lider av underinvesteringar inom hälsovård, något som lett till föråldrade, underutvecklade och överbelastade hälsovårdssystem. Det finns därför ett stort behov av privat kapital för att öka effektiviteten inom hälsovården, för att möta behovet av kapital för överbrygga gapet mellan tillgång och efterfrågan och för att främja framtida tillväxt i branschen.

För att minska det växande trycket på allmänna medel söker staterna i Asien i allt högre grad den privata sektorns medverkan. Swedfunds finansiering gör det möjligt för Quadria att bygga hälsovårdsföretag i Asien som kommer att överbrygga gapet mellan tillgång och efterfrågan och skapa värde som är av godo för hela regionen.

Asien har mindre än 0,5 sjukhusbäddar per 1 000 invånare, jämfört med WHO:s rekommendation på 5 och bara 0,3 läkare per 1 000 invånare, jämfört med 4 i i-länderna.

Om Swedfund

Swedfund är Sveriges utvecklingsfinansiär för hållbara investeringar i utvecklingsländer. För att nå målet: en värld utan fattigdom, krävs att fler arbetstillfällen skapas inom den privata sektorn och att tillgången till förnybar energi ökar. Investeringarna sker därför inom energi & klimat, hälsa samt för att nå små och medelstora företag.

Som statligt bolag förvaltas Swedfund av Näringsdepartementet. Verksamheten finansieras dels genom kapitaltillskott som Utrikesdepartementet ansvarar för samt genom återflöden från den egna portföljen.
Swedfund bildades 1979 och har sedan starten gjort fler än 240 investeringar i mer än 60 länder. 

www.swedfund.se
www.edfi.eu

Idag byggs 7 av 10 nya sjukhusbäddar i Asien av den privata sektorn. Med en investering på 15 miljoner USD i Quadria Capital Fund II når Sveriges utvecklingsfinansiär, Swedfund, hälsovårdssektorn i Syd- och Sydostasien, genom investeringar på områden som sjukvårdstjänster, läkemedels- och laboratorieföretag i länder som Indien, Indonesien och Filippinerna.

Läs vidare »

Swedfund delårsrapport per den 30 juni 2019

Nyheter   •   Aug 15, 2019 09:01 CEST

Swedfund investerar i Equity Bank Kenya

Nyheter   •   Jul 31, 2019 11:16 CEST

​Swedfund beviljar ett lån om MUSD 15 till Equity Bank Kenya, en ledande kenyansk affärsbank med starkt fokus på små och medelstora företag (SME). Genom stödet till Equity Bank bidrar Swedfund till utveckling och sysselsättning inom den privata sektorn, och till ansvarsfull utlåning.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Press and PR Manager
  • kauptismnkida.dhwayqllep@sdswebwdffvunazd.nvsegs
  • 072-402 38 94
  • 08-725 94 37

Om Swedfund

Fattigdomsminskning genom hållbart företagande

Swedfund är statens utvecklingsfinansiär som genom hållbara investeringar bidrar till ekonomisk, miljömässigt och social utveckling i världens fattigaste länder.

Adress

  • Swedfund
  • Drottninggatan 92-94
  • Box 3286, 103 65 Stockholm
  • Sverige