Swedfund i internationellt samarbete för ökad klimatfinansiering

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2019 13:59 CEST


Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling den historiska resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Idag, på Bloomberg’s Global Business Forum i New York, tillkännagavs ett nytt samarbete med höga ambitioner inom klimatinvestringar när det gäller tillväxtmarknader i utvecklingsländer.

Det är CFLI (The Climate Finance Leadership Initiative) samt branschorganisationen EDFI (European Development Finance Institutions), som gemensamt tar initiativ för att främja samarbete mellan statliga och privata aktörer i syfte att minska klimatfinansieringsgapet på tillväxtmarknader i utvecklingsländer. EDFI och CFLI kommer att engagera sina medlemmar att initiera projekt, hantera risker och bredda möjligheterna till finansiering och investeringar i den privata sektorn på tillväxtmarknader i utvecklingsländer.

- Vi vet idag att den privata sektorn är avgörande för att vi ska kunna nå målen i Agenda 2030. Det här samarbetet bygger på privatsektorns engagemang och är en viktig byggsten, som kommer att underlätta investeringar i klimatsmarta lösningar. Samarbetet ger oss möjlighet att utveckla de partnerskap som är nödvändiga mellan olika aktörer och funktioner för att kunna leverera på Agenda 2030. Vi har bara 10 år kvar, initiativet stödjer oss i arbetet med att mobilisera privat kapital och agera katalytiskt för klimatet, säger Swedfunds vd Maria Håkansson, som sedan i år sitter i EDFI:s styrelse.

CFLI medlemmar inkluderar sju av de största institutionerna i världen från hela investeringskedjan, inklusive projektutvecklare, banker, försäkringsbolag och kapitalförvaltare. Branschorganisationen EDFI representerar 15 bilaterala utvecklingsfinansiärer från hela Europa, som gemensamt förvaltar en portfölj med mer än 50 miljarder USD av påverkansinriktade investeringar på tillväxtmarknader i utvecklingsländer.

Samarbetet mellan CFLI och EDFI är ett svar på de förslag till lösningar som beskrivs i en ny rapport från CFLI som handlar om finansieringen av den koldioxidsnåla framtiden. Rapporten ger ett privatsektorsperspektiv på de åtgärder som behövs för att påskynda klimatfinansiering.


Om CFLI

CFLI (Climate Finance Leadership Initiative) samlar ledande företag för att mobilisera och skala upp privatkapital för klimatlösningar. Michael R. Bloomberg bildade CFLI på begäran av FN:s generalsekreterare António Guterres. Medlemmar i CFLI inkluderar Allianz Global Investors, AXA, Bloomberg, Enel, Goldman Sachs, japanska regeringens pensions- och investeringsfond (GPIF), HSBC, och Macquarie. Mer information https://www.bloomberg.com/cfli/

Om EDFI

EDFI representerar 15 bilaterala utvecklings- och finansieringsinstitut som investerar i den privata sektorn på tillväxtmarknader, i syfte att skapa jobb, stimulera tillväxt, bekämpa fattigdom och klimatförändringar. Sedan EDFI inrättades i 1992 har medlemmarna investerat i cirka 15 000 projekt, och de förvaltar nu en kombinerad investeringsportfölj på 50 miljarder US-dollar bestående av bland annat finansiella tjänster och ren energi i mer än 100 länder. En betydande del av portföljen är klimatfinansiering. Mer information finns på www.edfi.eu.

Om Swedfund

Swedfund är Sveriges utvecklingsfinansiär för hållbara investeringar i utvecklingsländer. För att nå målet: en värld utan fattigdom, krävs att fler arbetstillfällen skapas inom den privata sektorn och att tillgången till förnybar energi ökar. Investeringarna sker därför inom energi & klimat, hälsa samt för att nå små och medelstora företag.

Som statligt bolag förvaltas Swedfund av Näringsdepartementet. Verksamheten finansieras dels genom kapitaltillskott som Utrikesdepartementet ansvarar för samt genom återflöden från den egna portföljen.
Swedfund bildades 1979 och har sedan starten gjort fler än 240 investeringar i mer än 60 länder. 

www.swedfund.se
www.edfi.eu

Agenda 2030 innebär att 193 medlemsländer i FN förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Idag, på Bloomberg’s Global Business Forum i New York, tillkännagavs ett nytt samarbete med höga ambitioner inom klimatinvestringar när det gäller tillväxtmarknader i utvecklingsländer.

Läs vidare »

Swedfund investerar i hälsovård genom Quadria Capital Fund

Pressmeddelanden   •   Aug 16, 2019 13:22 CEST

Idag byggs 7 av 10 nya sjukhusbäddar i Asien av den privata sektorn. Med en investering på 15 miljoner USD i Quadria Capital Fund II når Sveriges utvecklingsfinansiär, Swedfund, hälsovårdssektorn i Syd- och Sydostasien, genom investeringar på områden som sjukvårdstjänster, läkemedels- och laboratorieföretag i länder som Indien, Indonesien och Filippinerna.

- Det är roligt att kunna stötta en erfaren investeringsförvaltare inom hälsovård i Asien, en region som står för över 60 procent av världens sjukdomsbörda. På det sättet vi kan bidra med tillväxtkapital som gör det möjligt för vårdföretag att minska den bristande tillgången till hälsovård. De här företagen spelar en viktig roll eftersom de skapar arbetstillfällen, förbättrar vårdresultaten och ökar den allmänna tillgången till vård, något som är helt centralt i kampen mot fattigdom, säger Maria Håkansson, CEO på Swedfund.

Både Sydost- och Sydasien är regioner som lider av underinvesteringar inom hälsovård, något som lett till föråldrade, underutvecklade och överbelastade hälsovårdssystem. Det finns därför ett stort behov av privat kapital för att öka effektiviteten inom hälsovården, för att möta behovet av kapital för överbrygga gapet mellan tillgång och efterfrågan och för att främja framtida tillväxt i branschen.

För att minska det växande trycket på allmänna medel söker staterna i Asien i allt högre grad den privata sektorns medverkan. Swedfunds finansiering gör det möjligt för Quadria att bygga hälsovårdsföretag i Asien som kommer att överbrygga gapet mellan tillgång och efterfrågan och skapa värde som är av godo för hela regionen.

Asien har mindre än 0,5 sjukhusbäddar per 1 000 invånare, jämfört med WHO:s rekommendation på 5 och bara 0,3 läkare per 1 000 invånare, jämfört med 4 i i-länderna.

Om Swedfund

Swedfund är Sveriges utvecklingsfinansiär för hållbara investeringar i utvecklingsländer. För att nå målet: en värld utan fattigdom, krävs att fler arbetstillfällen skapas inom den privata sektorn och att tillgången till förnybar energi ökar. Investeringarna sker därför inom energi & klimat, hälsa samt för att nå små och medelstora företag.

Som statligt bolag förvaltas Swedfund av Näringsdepartementet. Verksamheten finansieras dels genom kapitaltillskott som Utrikesdepartementet ansvarar för samt genom återflöden från den egna portföljen.
Swedfund bildades 1979 och har sedan starten gjort fler än 240 investeringar i mer än 60 länder. 

www.swedfund.se
www.edfi.eu

Idag byggs 7 av 10 nya sjukhusbäddar i Asien av den privata sektorn. Med en investering på 15 miljoner USD i Quadria Capital Fund II når Sveriges utvecklingsfinansiär, Swedfund, hälsovårdssektorn i Syd- och Sydostasien, genom investeringar på områden som sjukvårdstjänster, läkemedels- och laboratorieföretag i länder som Indien, Indonesien och Filippinerna.

Läs vidare »

Swedfund delårsrapport per den 30 juni 2019

Nyheter   •   Aug 15, 2019 09:01 CEST

Swedfund investerar i Equity Bank Kenya

Nyheter   •   Jul 31, 2019 11:16 CEST

​Swedfund beviljar ett lån om MUSD 15 till Equity Bank Kenya, en ledande kenyansk affärsbank med starkt fokus på små och medelstora företag (SME). Genom stödet till Equity Bank bidrar Swedfund till utveckling och sysselsättning inom den privata sektorn, och till ansvarsfull utlåning.

Swedfund investerar i omställning till förnybar energi

Nyheter   •   Jul 01, 2019 17:50 CEST

​Ett av Swedfunds fokusområden är att stödja omställningen från fossila bränslen till förnybar energi. Swedfund investerar tillsammans med Scatec Solar ASA, genom ett lån om MEUR 10, för byggnation och drift av en 55,4 MWp solkraftspark i centrala Ukraina.

Swedfund delårsrapport per den 31 mars 2019

Nyheter   •   Apr 26, 2019 13:41 CEST

Swedfunds delårsrapport för det första kvartalet 2019

Solenergi till 360 miljoner människor - men ingen plan för e-avfall

Pressmeddelanden   •   Apr 08, 2019 13:02 CEST

Solenergi hjälper till att minska utsläppen av växthusgaser från traditionella dieselkällor och istället ge ren energi till låg- till medelinkomstländer. Det finns emellertid risk för miljömässiga och sociala konsekvenser om produkterna inte hanteras på ett ansvarsfullt sätt när de inte längre används.

Hållbara utvecklingsresultat med höga ambitioner

Nyheter   •   Apr 02, 2019 15:48 CEST

I dag driver företag utvecklingen av Afrikas ekonomi genom att skapa fyra av fem arbetstillfällen och samlat stå för 33 procent av Afrikas BNP. Under närmare 40 år har Swedfund haft uppdraget att bekämpa fattigdom genom att just investera i hållbara företag i världens fattigaste länder. Jobbskapande har alltid varit kärnan i verksamheten.

Ny presschef på statens utvecklingsfinansiär Swedfund

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2019 16:11 CET

​ Det statliga bolaget Swedfund har fått en ny presschef. Katinka Wall kommer närmast från rollen som pressansvarig och teamledare för Kommunikation på Ekobrottsmyndigheten och tillträdde tjänsten Swedfund i januari i år. Hon har tidigare arbetat som pressekreterare på biståndsorganisationen Svenska Afghanistankommittén.

Swedfund Bokslutskommuniké 31 december 2018

Nyheter   •   Feb 15, 2019 14:44 CET

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Press and PR Manager
  • kajytisenkjha.mfwavkllrj@smfweljdfeeunsdd.ttsewn
  • 072-402 38 94
  • 08-725 94 37

Om Swedfund

Fattigdomsminskning genom hållbart företagande

Swedfund är statens utvecklingsfinansiär som genom hållbara investeringar bidrar till ekonomisk, miljömässigt och social utveckling i världens fattigaste länder.

Adress

  • Swedfund
  • Drottninggatan 92-94
  • Box 3286, 103 65 Stockholm
  • Sverige