Följ Swedfund

Swedwatch granskning sätter ljuset på viktiga områden

Nyhet   •   Nov 08, 2017 06:33 CET

Swedwatch har granskat Swedfunds investering i Addax Bioenergy med avseende på hantering av mänskliga rättigheter under investeringsperioden och i samband med avyttringen av investeringen år 2015.

Swedfunds tf VD, Gerth Svensson, kommenterar:

”Swedfunds syfte är att minska fattigdom genom att investera i hållbara företag i världens allra fattigaste länder. Vår verksamhet utvecklas ständigt och vi värdesätter Swedwatchs granskning, som sätter ljuset på viktiga områden. Det här är ett tydligt exempel på en mycket utmanande och komplex situation där våra processer kring mänskliga rättigheter inte har varit tillräckliga inom alla områden, och vi har också i vårt strategiarbete identifierat analys av mänskliga rättigheter i samband med investerings- och exitprocesser som ett område där vi ser att vi kan förbättra vårt sätt att arbeta framöver.”

Swedfund gick in som minoritetsägare (8%) i Addax Bioenergy, en producent av biobränsle, år 2011. Det var ett projekt som, givet förutsättningarna, bedömdes kunna bli långsiktigt hållbart, skapa arbetstillfällen och bidra till att minska fattigdomen i Sierra Leone, ett av världens fattigaste länder. Projektet utvecklades dock inte som planerat, bl a till följd av att prisbilden på biobränsle förändrades dramatiskt samtidigt som området drabbades av Ebola, vilket bidrog till att produktionen låg nere under en period. I samband med ytterligare kapitalanskaffning reducerades Swedfunds ägarandel till 1% vilket innebar att våra möjligheter att påverka investeringen utifrån våra tre fundament samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft var begränsade, och Swedfund överlät därför ägandet till den dåvarande huvudägaren AOG. Senare förvärvades verksamheten av Sunbird Bioenergy, som idag sysselsätter cirka 2 500 personer enligt Swedwatchs rapport.

Mänskliga rättigheter är ett fokusområde för Swedfund. För att utveckla arbetet och säkerställa att Swedfund efterlever FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och Sveriges Nationella Handlingsplan för mänskliga rättigheter har Swedfund 2016 låtit genomföra en gapanalys av vårt arbetssätt med mänskliga rättigheter. Syftet med analysen var att stödja Swedfund med att utveckla processer för att utvärdera och hantera människorättsrisker och konsekvenser i nya investeringar och i investeringsportföljen, samt vid exit; identifiera brister och områden för förbättringar. I linje med detta arbete har Swedfund erbjudit en möjlighet till Addax Bioenergys nya ägare Sunbird Bioenergy att delfinansiera genomförandet av en studie som inbegriper aspekter av mänskliga rättigheter, miljö- och sociala frågor i samband med verksamheten i Sierra Leone, för att se till att värdefull kunskap och erfarenheter överförs. Vidare avser Swedfund fortsätta föra en fördjupad dialog med olika utvecklingsaktörer och civilsamhället för att förbättra det övergripande samarbetet i samband med avyttringar som väntas ha konsekvenser ur ett människorättsligt perspektiv.