Följ Swedfund

Swedfunds Integrerade delårsrapport och bokslutskommuniké december 2017

Nyhet   •   Feb 15, 2018 09:21 CET

We invest in a better world!

Swedfund lägger ett händelserikt kvartal bakom sig för att nu med kraft gå in i 2018 och arbeta vidare med vårt viktiga uppdrag att genom hållbart företagande bidra till minskad fattigdom och genomförandet av Agenda 2030.

Swedfunds rörelseresultat för 2017 (EBIT) uppgick till 50,1 MSEK (1,5 MSEK) och för fjärde kvartalet till 47,7 MSEK (4 MSEK). Kvartalets positiva resultat beror till stor del på en tilläggsköpeskilling som erhölls i slutet av december. Sammantaget ser vi en positiv utveckling inom alla våra tre fundament. Det interna effektivitetsarbetet fortskrider positivt och K/I-talet (Kostnader/Intäkter) för helåret slutade på 0,97 att jämföras med K/I-talet för 2016 som uppgick till 0,89. Den negativa skillnaden är huvudsakligen relaterad till valutakursdiffrenser. Justerat för valutakursdifferenser blir bolagets K/I-tal för 2017 i paritet med K/I talet för 2016.

I december beslutade styrelsen om en ny treårig affärsplan för bolaget. Strategiarbetet har gett oss möjlighet att analysera det vi åstadkommit och tänka framåt kring vad vi menar att världen nu behöver för att vi tillsammans ska nå FN:s utvecklingsmål och klimatmålen.

Under affärsplaneperioden hoppas vi kunna växa i betydande omfattning för att därmed göra större skillnad. Vi har en viktig roll att fylla och avser utveckla vår förmåga vad gäller att mobilisera kapital till världens fattigaste länder. Vi ser att investeringar i dessa länder går ned och behöver tillsammans hitta nya partnerskap för att vi år 2030 ska ha levererat på de mål vi beslutat.

Läs hela VD-ordet i vår delårsrapport, Swedfunds Integrerade delårsrapport och Bokslutskommuniké december 2017