Följ Swedfund

Swedfunds integrerade delårsrapport april-juni 2017

Nyhet   •   Aug 17, 2017 11:21 CEST

"Det har varit ett produktivt och resultatmässigt starkt kvartal för Swedfund. Styrelsen har fattat beslut om flera nya investeringar inom de tre sektorer Swedfund fokuserar på, d.v.s förnybar energi, tillverkning och service samt fonder och finansiella institutioner. Swedfund har under kvartalet genomfört försäljning av innehavet i Nairobi Women’s Hospital och delar av innehavet i Pieno Zvaigzdes. Vi har också fokuserat på arbetet med klimatfrågan och jämställdhet genom projekten Green Growth och Women4Growth som finansieras av medel från särskilt anslag, sk teknisk assistans. Vi bygger nu vidare på vårt positiva resultat och fortsätter att investera för fler anständiga jobb i världens fattigaste länder, för att bidra till en hållbar och inkluderande tillväxt.

I samband med den extra bolagsstämman den 28 april fick vi möjlighet att välkomna två nya medlemmar till Swedfunds styrelse. Bolagets ägarriktlinjer ändrades och tydliggör nu bl.a. att Swedfund endast bör investera i förnybar energi inom energisektorn. För Swedfund innebär detta att vår ägare bekräftar den strategi bolaget haft sedan 2016, med starkt fokus på investeringar i förnybara energikällor.

Swedfund redovisar ett positivt rörelseresultat (EBIT) för första halvåret om 37,5 MSEK jämfört med 2016 där rörelseresultatet för första halvåret motsvarade -18,1 MSEK. Vi ser nu resultatet av den strategi och det långsiktiga arbete vi genomfört under de senaste åren, att förändra och förstärka vår portfölj för att nå lönsamhet och leverera framgångsrikt på vårt uppdrag att minska fattigdom genom hållbart företagande. Det positiva utvecklingsresultat som våra investeringar bidrar till påminner oss ständigt om hur vi tillsammans med andra aktörer måste öka takten för att lyckas uppfylla de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030.

Av de investeringar vi beslutat under kvartalet vill jag särskilt lyfta fram samarbetet med Scania som inleddes 2015, då vi formaliserade vårt partnerskap i Indien för ökad användning av förnybart bränsle i transportsektorn. I samarbete med ett lokalt indiskt företag har vi nu skapat ett bolag som ska förse staden Nagpur i Indien med bussar som drivs av etanol framställd av restprodukter. Ett innovativt och miljövänligt samarbete som vi hoppas kunna växa och utveckla i andra städer i Indien. Ett samarbete som bidrar till att genomföra Agenda 2030 och klimatavtalet från Paris.

Jag vill även berätta om ytterligare en spännande investering, Renewble Energy Asia Fund II L.P (REAF), som Swedfund avtalade efter utgången av andra kvartalet, i juli. Fonden investerar i förnybara energikällor i Syd- och Sydostasien med fokus på små- och medelstora projekt inom t.ex. vind, vatten och solkraft. Detta är ytterligare ett exempel på hur Swedfund utvecklar portföljen inom sektorn förnybar energi. Särskilt intressant med REAF är fondens geografiska fokus som innebär en breddning från Afrika, där Swedfund idag har 64 % av portföljen, till investeringar i förnybar energi i Syd- och Sydostasien där behoven är stora.

Swedfund har under kvartalet genomfört en försäljning av Nairobi Women’s Hospital (NWH) som är ett sjukvårdsföretag med verksamhet främst i Nairobi, Kenya. NWH erbjuder specialistvård till kvinnor och deras familjer. Vid varje sjukhus finns ett Gender Violence Recovery Center som erbjuder kostnadsfri vård för skador som uppstått till följd av könsrelaterat våld. 27 000 personer har sökt hjälp och fått vård genom centren vars verksamhet är unik. Utöver betydande utvecklingseffekter har investeringen genererat positiv avkastning och levererar således resultat inom samtliga tre fundament Samhällsutveckling,Hållbarhet och Finansiell Bärkraft.

Under kvartalet har vi jobbat vidare med programmet Women4Growth, denna gång på hotellet Park Inn Newlands i Kapstaden, Sydafrika. Hotellet är unikt i det avseendet att en tredjedel av medarbetarna har en hörselnedsättning eller är döva, vilket gjort att programmet känts väldigt värdefullt att genomföra. Vi hoppas att vi genom programmet kan bidra till att lägga grunden för att fler kvinnor på sikt får en ledande befattning i en sektor som kännetecknas av hög andel arbetande kvinnor men där kvinnor inte i samma utsträckning arbetar som formella ledare på sin arbetsplats.

Swedfund har under kvartalet fortsatt att arbeta med bolagets långsiktiga strategi och affärsplan. Viktiga ingångsvärden i detta är våra ägarriktlinjer, samtalen med strategiska partners och självklart att se hur vi bäst kan accelerera arbetet med att leverera på Agenda 2030.

Swedfund har ett extremt viktigt och aktuellt uppdrag, att utrota fattigdom genom hållbart företagande, ett uppdrag jag brinner för och arbetat hårt med under de senaste fyra åren som VD. Jag har beslutat mig för att lämna Swedfund för annat uppdrag. Jag är stolt över att vi tillsammans har åstadkommit stora framsteg inom samtliga av bolagets tre fundament, Samhällsutveckling, Hållbarhet och Finansiell bärkraft. Vi ligger idag i absolut framkant när det gäller att mäta och följa upp utvecklingsresultat och hållbarhet. Vi har mottagit en rad utmärkelser för vårt hållbarhetsarbete samt vår integrerade redovisning. Bolaget har nu ett positivt resultat och har under senaste åren kraftigt ökat de löpande intäkterna vilket jag anser vara en förutsättning för stabilitet och långsiktighet. Jag önskar Swedfund lycka till i den fortsätta kampen mot fattigdom, för klimatet, en inkluderad tillväxt och ökad jämställdhet."

Läs Swedfunds Integrerade delårsrapport här eller ladda ner nedan.