Följ Swedfund

​Swedfund och Agenda 2030

Nyhet   •   Maj 17, 2018 11:25 CEST

Almaz Munaye & Tadesse Mengesha.

Agenda 2030 baserar sig på att alla frågor inom hållbar utveckling är beroende av varandra och inte kan lösas separat. Det är det vi vill beskriva med ekvationen: Allas insatser behövs. Swedfunds bidrag är att bygga hållbara företag där de behövs mest.

Agenda 2030 (som innefattar de globala målen, klimatmål och finansiering) syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga mänskliga rättigheter för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Vi måste skapa rätt förutsättningar för en hållbar utveckling och en inkluderande tillväxt. Ju större klyftor som skapas och ju fler som lämnas utanför den utveckling som sker, desto större risk för att framstegen omintetgörs.

Agenda 2030 tar sin utgångspunkt i att sociala, ekonomiska och miljömässiga frågor är sammanlänkade. Framgång på det ena området kan inte uppnås utan framgång på det andra. På samma sätt krävs ett engagemang på alla nivåer i samhället. Agenda 2030 är ett av de viktigaste verktygen människor i världen har, just för att den adresserar, och därmed kan användas av, alla delar av samhället. Det är målsättningar som redan används av företag, länder och ideella organisationer.

Framsteg och utmaningar

En historisk tillbakablick visar att utvecklingen globalt har gjort stora framsteg. I början av 1800-talet levde mellan 85 och 95 procent av jordens befolkning i vad vi idag definierar som extrem fattigdom. Idag är det runt tio procent. På global nivå har medellivslängden sedan 1960 ökat med 20 år, barnadödligheten har sjunkit från 18 procent till under fem procent och inkomsterna i genomsnitt per person har nästan tredubblats.1

De målsättningar som världen strävade mot fram till 2015, Millenniemålen, sågs också som ambitiösa när de antogs, men faktum är att flera uppnåddes. Målet att halvera andelen människor som lever i extrem fattigdom nåddes fem år före utsatt tid. Även målet att halvera andelen människor utan vatten nåddes, liksom målet att lika många flickor som pojkar ska börja i skolan.2

Undantaget är målet om ekologisk hållbarhet. Där gick det bakåt och det fortsätter att gå bakåt. Koldioxidutsläppen har ökat med 50 procent sedan 1990, artutrotningen ökar i oroväckande hastighet och många ekosystem är hotade.3

För att nå de globala målen och möta alla människors behov inom planetens ramar, måste resurserna fördelas så att de kommer alla till del, på ett sätt som inte utarmar klimat- och ekosystem. För detta behövs en mängd olika resurser, från kapital till kompetens, skydd av mänskliga rättigheter och fungerande regelverk och institutioner. Bistånd spelar och kommer att fortsätta spela en viktig roll för att ge förutsättningar för svaga länder och regioner att driva utveckling, samtidigt som behov av investeringar i de fattigaste länderna växer i betydelse.

Swedfunds roll för Agenda 2030

Swedfund är en så kallad utvecklingsfinansiär, Development Finance Institution (DFI), och har som uppgift att bidra till fattigdomsminskning genom hållbart företagande. Tillsammans med andra utvecklingsfinansiärer har Swedfund en avgörande roll i att bidra till fler hållbara företag i världens fattigaste länder. Företag som lägger grunden för ökad sysselsättning, skatteintäkter och tillgång till förnybar energi. Fattiga länder har behov av investeringar för att genom företagande skapa arbetstillfällen. Det finns många entreprenörer och mikroföretag på den afrikanska kontinenten.4 Samtidigt är behovet av fler arbetstillfällen stort. Åldersstrukturen i de ekonomiskt svagaste regionerna gör att miljontals unga människor kommer att kliva in på arbetsmarknaden inom det närmaste decenniet. För att skapa arbetstillfällen krävs långsiktiga och hållbara investeringar som bidrar till ett ansvarsfullt företagande. Swedfund investerar både i stora bolag och i små och medelstora bolag och vi främjar kvinnligt företagande och företag som bidrar med klimatsmarta lösningar.

Swedfund och övriga utvecklingsfinansiärer gör skillnad. Våra investeringar och hur vi förvaltar dessa investeringar lägger grunden för livskraftiga företag i de länder och regioner som behöver det allra mest. Det ger konkret resultat som bidrar till ekvation 2030 och som bidrar till att accelerera genomförandet av FN:s hållbara utvecklingsmål.

1 Blir Världen Bättre? UNDP i samarbete med Staffan Landin, 2016, (http://www.globalamalen.se/blirvarldenbattre/), sid 4ff, hämtad 20 februari 2018.

2 Blir Världen Bättre? UNDP i samarbete med Staffan Landin, 2016, (http://www.globalamalen.se/blirvarldenbattre/), sid 28ff, hämtad 20 februari 2018.

3 Blir Världen Bättre? UNDP i samarbete med Staffan Landin, 2016, (http://www.globalamalen.se/blirvarldenbattre/), sid 30, hämtad 20 februari 2018.

4 Paul Collier: Rethinking development finance for Africa – Development Finance, April 2017.