Följ Swedfund

Swedfund Bokslutskommuniké 2014

Nyhet   •   Feb 16, 2015 11:28 CET

Styrelsen och verkställande direktören i Swedfund International AB lämnar härmed sin bokslutskommuniké för perioden januari till december 2014.

Swedfund är statens utvecklingsfinansiär som genom hållbara investeringar bidrar till ekonomisk, miljömässig och social utveckling i världens fattigaste länder.

Swedfund verkar i länder där det är brist på annan finansiering, där möjligheten att förbättra fattiga människors livssituation är stor och andra investerare inte är beredda att ta risk. Vi finns på plats med bolag i eboladrabbade Västafrika, vi har initierat ett samarbete som syftar till att utveckla en sund textilindustri i Etiopien och arbetar med klimatförbättrande investeringar i världens fattigaste länder.

Vi vet att vi har tagit på oss en stor strategisk utmaning vad gäller val av investeringsländer söder om Sahara, investeringsslag, andelen aktier och vårt val av sektorer. Vi gör bedömningen att Swedfund som den biståndsaktör vi är med denna strategi långsiktigt blir mest additionella. Det är självklart svårt att kombinera nyttan i vårt uppdrag, att skapa bärkraftiga, hållbara och samhällsutvecklande bolag, med målet om avkastning för Swedfund. Bolagets resultat har de senaste åren varit negativa. Tyvärr innebär våra nedskrivningar att vi inte heller i år når vårt avkastningsmål. Den största nedskrivningen, -52,3 MSEK, gör vi i Addax Bioenergy i Sierra Leone, ett av världens fattigaste länder som drabbats hårt av Ebola. Addax bidrar trots svårigheterna fortsatt till samhällsutvecklingen och tar ett stort ansvar i området i kampen mot Ebola.

Under året har Swedfund erhållit högsta rating, AAA, av UN Principles for Responsible Investment (PRI). Rankningen avser hur väl PRIs ansvarsprinciper integrerats i verksamheten och baseras på Swedfunds och alla andra investerares rapportering till PRI 2013/2014. PRI understryker att det är första gången man jämför inlämnad rapportering och gör därför inte dessa Assessment Reports publika.

Under året har Swedfund också fortsatt att implementera Global Compacts principer i portföljbolagen och antagit Global Compacts upprop om Barnrättsprinciperna.

Swedfunds utvecklingsresultat

Swedfund följer upp och redovisar utvecklingsresultaten i investeringarna i de tre fundamenten Samhällsutveckling, Hållbarhet och Bärkraftighet. Utvecklingsresultaten, demonstrerar tydligt att Swedfunds välfärdskapital har vidare mål än det så viktiga ekonomiska avkastningsmålet. Swedfunds resultat- och balansräkning kan eller ska därför inte jämföras med ”traditionellt” riskkapital.

För första året kommer Swedfund i sin Integrerade Redovisning, <IR> 2014 att redovisa, resultat i förhållande till de Strategiska hållbarhetsmål som Swedfund antog 2013. I det följande ges exempel på utvecklingsresultat som kommer att redovisas i <IR> 2014 (siffrorna är preliminära).

Samhällsutveckling

Antal anställda i portföljbolagen uppgick preliminärt till drygt 100 000. I tillägg till detta kommer vi i <IR> 2014 även att redovisa andelen anställda kvinnor i våra portföljbolag och för första gången även antalet kvinnor i ledande befattning samt på styrelseposter.

Den aggregerade skatten som portföljbolagen betalar uppgick preliminärt till ca 340 miljoner kr.

Vi kommer även att beskriva effekterna av våra investeringar i termer av kunskapsbyggande och privatsektorutveckling.

Hållbarhet

Under fundamentet Hållbarhet kommer vi att redovisa uppföljningen av det strategiska hållbarhetsmålet för implementering av ledningssystem i portföljbolagen och även antalet bolag med hållbarhets- eller miljöpolicy samt antal bolag med ESG-ansvarig.

Vidare kommer vi att redovisa andelen bolag med ledningssystem för korruptionsbekämpning och andelen bolag som etablerat en antikorruptionspolicy.

Swedfunds hållbarhetspolicy har under året uppdaterats och förtydligats vad gäller Mänskliga rättigheter och Barnrättprinciperna. De interna rutinerna för korruptionsbekämpning har förbättrats, genom införandet av en process för hantering av misstänkta fall av korruption och etableringen av en intressekonfliktprocess.

Bärkraftighet

På aggregerad nivå för portföljen kommer vi att redovisa, likt föregående år, våra portföljbolags tillväxt, lönsamhet och avkastning.

Läs den fullständiga bokslutskommunikén, Swedfund Bokslutskommuniké 2014.