Följ Swedfund

Hållbara utvecklingsresultat med höga ambitioner

Nyhet   •   Apr 02, 2019 15:48 CEST

Med människan i fokus - Swedfunds Integrerade Redovisning 2018

I dag driver företag utvecklingen av Afrikas ekonomi genom att skapa fyra av fem arbetstillfällen och samlat stå för 33 procent av Afrikas BNP. Under närmare 40 år har Swedfund haft uppdraget att bekämpa fattigdom genom att just investera i hållbara företag i världens fattigaste länder. Jobbskapande har alltid varit kärnan i verksamheten.

För sjätte året i rad presenterar Swedfund en helt integrerad redovisning där resultaten redovisas och återspeglas utifrån fundamenten: samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft. Att redovisningen är helt integrerad betyder att den hållbarhetsrelaterade informationen är helt integrerad med den finansiella, och vice versa.

- Vi har goda utvecklingsresultat avseende andelen kvinnor i våra investeringar, antal anställda och vi har en femdubbling av vår förnybara energiportfölj. Ambitionen är att växa ytterligare. Det gör vi genom riktade och hållbara investeringar som bidrar till att skapa fler anständiga jobb, erbjuda finansiering till entreprenörer, begränsa klimatförändringarna samt öka kvinnors egenmakt, säger Maria Håkansson VD på Swedfund.

Under 2017 ökade andelen kvinnor i ledande befattning i Swedfunds investeringar från 22% till 25%. Swedfunds investeringar i portföljbolag och fonders underliggande innehav bidrog till cirka 167 000 jobb under 2017. Totalt bidrog Swedfunds portföljbolag samt fondernas underliggande innehav med ca 5 miljarder kronor i skatt under 2017. Det är en ökning med drygt 40 % från 2016.

Med ett kapitaltillskott från riksdagen motsvarande 600 MSEK och genom återflöden från portföljen, har Swedfund beslutat om att investera 1 069 MSEK, vilket är betydligt mer jämfört med tidigare år. Ett exempel är på detta är en investering i TLG Credit Opportunities Fund. Genom denna stödjer Swedfund utlåning till små och medelstora företag i Afrika söder om Sahara.

- Under 2018 har vi beslutatom 11 nya investeringar inom hälsa, förnybar energi samt finansiella institutioner och fonder, som hjälper oss att nå små- och medelstora företag. Samtidigt har vi avslutat 19 innehav som inte ligger i linje med nuvarande affärsplan, berättar Maria Håkansson.

Rörelseresultat (EBIT) för 2018 uppgick till -55,3 MSEK (50,1). I detta resultat ingick -44,2 MSEK avseende nedskrivningar hänförliga till byte av metod för värdering av aktier och fondandelar till verkligt värde enligt IFRS. Justerat för denna post av engångskaraktär nådde Swedfund ett rörelseresultat (EBIT) på -11,1 MSEK (50,1) för 2018. Även årets resultat på -65,0 MSEK (25,9), bör justeras med motsvarande belopp, vilket ger ett justerat årets resultat för 2018 på -20,8 MSEK (25,9).

Som ett led i omstruktureringen av portföljen har ett flertal innehav avvecklats under 2018, men realisationsvinsterna har varit begränsade och betydligt lägre än 2017. Nedskrivningar, främst relaterade till äldre innehav, har dessutom haft en negativ påverkan på EBIT. Mot bakgrund av portföljens begränsade storlek kan enstaka transaktioner få stor påverkan på EBIT som därmed kan variera kraftigt mellan kvartal och mellan år.

- Vi når vårt K/I-tal som uppgår till 0,88 (0,97), vilket visar att vi arbetar på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt med vårt viktiga uppdrag – att utrota fattigdom genom hållbart företagande, avslutar Lotta Jarleryd, interim CFO Swedfund.

Läs Med människan i fokus Swedfunds Integrerade Redovisning 2018

_____________________________________________________________________________ 

Swedfund är Sveriges utvecklingsfinansiär för hållbara investeringar i utvecklingsländer. För att nå målet: en värld utan fattigdom, krävs att fler arbetstillfällen skapas inom den privata sektorn och att tillgången till förnybar energi ökar. Investeringarna sker därför inom energi & klimat, hälsa samt för att nå små och medelstora företag.

Som statligt bolag förvaltas Swedfund av Näringsdepartementet. Verksamheten finansieras dels genom kapitaltillskott som Utrikesdepartementet ansvarar för samt genom återflöden från den egna portföljen. Swedfund har sedan starten år 1979 investerat i över 50 länder.

www.swedfund.se

www.edfi.eu