Följ Swedfund

Swedwatch rapport belyser viktiga frågor

Nyhet   •   Maj 25, 2018 13:17 CEST

Swedwatch har presenterat en uppdaterad rapport som granskar Buchanan Renewables Fuels hantering av mänskliga rättigheter i samband med att Vattenfall och Swedfund 2012 avyttrade sina andelar i projektet.

Swedfunds Senior Investment Manager, Fredrik Wijkander, kommenterar:

”Swedfunds syfte är att minska fattigdom genom att investera i hållbara företag i världens fattigaste länder, ett avgörande uppdrag för att vi ska nå utvecklingsmålen och Agenda 2030. Vi utvecklar ständigt våra processer, och värdesätter därför granskningen av Swedwatch, som sätter ljus på viktiga frågor. Vi beklagar det mänskliga lidande som uppstått och vi har sedan 2012 vidtagit åtgärder för att förbättra våra investerings- och exitprocesser, så som due diligence av mänskliga rättigheter i högrisksituationer, samt utökat vårt hållbarhetsarbete med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.”

2010 investerade Swedfund och Vattenfall i biobränsleföretaget Buchanan Renewables Fuel i Liberia. Swedfund gjorde en minoritetsinvestering (10 procent) jämte Vattenfalls investering (20 procent). Förutsättningen för Swedfunds investering var att Vattenfall skulle köpa Swedfunds ägarandel om Vattenfall exiterade projektet, vilket de gjorde år 2012.

Syftet med investeringen var att säkerställa tillgången till biomassa. Projektet bedömdes ha goda förutsättningar att utvecklas till en långsiktigt hållbar verksamhet och förväntades bidra till fler arbetstillfällen samt minska fattigdomen i Liberia. Investeringen syftade också till att utveckla gummiindustrin, som var en av grundstenarna i Liberias ekonomi. Det visade sig dock att produktionen av biomassa blev betydligt lägre än beräknat, och projektet utvecklades därför inte enligt plan. I maj 2012 beslutade Vattenfall att avyttra sin ägarandel. Swedfunds ägarandel såldes då till Vattenfall.

Mänskliga rättigheter är en central fråga för Swedfund. Under 2013-2014 infördes successivt en ny affärsmodell baserad på tre fundament: samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft. Swedfund förstärkte även arbetet med ESG och utvärderar och följer numera kontinuerligt upp ESG-aspekterna i investeringsportföljen. Genom att avtala ESG-frågor kan vi på ett systematiskt sätt bidra till att våra innehav lägger större vikt vid hållbarhetsfrågor. Läs mer om vår affärsmodell här.

Tidigare i år publicerade Statskontoret, myndigheten som utvärderar effektiviteten i svensk statsförvaltning, en rapport som utvärderade hur bland annat Swedfund och andra statliga svenska bolag uppfyller FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Statskontoret anser att Swedfunds analys av mänskliga rättigheter sedan 2015 även omfattar ”förväntad påverkan” utöver sociala villkor och arbetsvillkor (s 83, Statskontoret, 2018:8). Läs rapporten här.

För att ytterligare förstärka Swedfunds arbete inom mänskliga rättigheter och för att säkerställa att Swedfund framgent efterlever FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, samt Sveriges nationella handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter, genomfördes 2016 en gap-analys. Gap-analysen fokuserade bland annat på utvärderingen av risker och hantering relaterade till mänskliga rättigheter i nya, befintliga och avyttrade investeringar. investeringar och avyttringar sina tre fundament där frågan om mänskliga rättigheter är en viktig dimension.

Swedfund faktablad mänskliga rättigheter
Swedwatch rapport